Nút thoát hiểm


[giaban]LIÊN HỆ[/giaban] [giacu][/giacu] [tomtat][/tomtat] [chitiet]Nút thoát hiểm
bange điều khiển bằng thép không gỉ
kích thước 86x50x44mm[/chitiet] [kythuat]Thông số kỹ thuật[/kythuat] [hot] [/hot] [video]…[/video] [danhgia]…[/danhgia]


[giaban]LIÊN HỆ[/giaban] [giacu][/giacu] [tomtat][/tomtat] [chitiet]Nút thoát hiểm
Hợp kim nhôm không gỉ
90x35x28,9mm[/chitiet] [kythuat]Thông số kỹ thuật[/kythuat] [hot] [/hot] [video]…[/video] [danhgia]…[/danhgia]


[giaban]LIÊN HỆ[/giaban] [giacu][/giacu] [tomtat][/tomtat] [chitiet] Nút thoát hiểm
Bảng hợp kim nhôm , nút kim loại
86x86x28,9mm[/chitiet] [kythuat]Thông số kỹ thuật[/kythuat] [hot] [/hot] [video]…[/video] [danhgia]…[/danhgia]


[giaban]LIÊN HỆ[/giaban] [giacu][/giacu] [tomtat][/tomtat] [chitiet]
.12vdc
.86x86x25.7 mm (3.39x3.39x1.01)[/chitiet] [kythuat]Thông số kỹ thuật[/kythuat] [hot] [/hot] [video]…[/video] [danhgia]…[/danhgia]